·               

              

Dr Łukasz Garbal

Polonista. Adiunkt w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
Jeden z laureatów stypendium „Polityki” w 2009 r.
Publikuje recenzje książek historycznych w „Nowych Książkach”.
Zainteresowania: edytorstwo, związki literatury i polityki, Witold Gombrowicz, Jan Józef Lipski.

Ferdydurke. Biografia powieści, „Universitas”: Kraków 2010.

 

Lista wybranych publikacji

Książki

1.      (wspólnie z D. Szczerbą), Archiwum domowe Jana Józefa Lipskiego. Próba opisu zasobu, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza: Warszawa 2009.

2. Ferdydurke. Biografia powieści, „Universitas”: Kraków 2010.

Szkice, recenzje

1. Mieszkał przy ulicy „Bakakaj”. Próba szkicu o Gombrowiczu, „Scriptores Scholarum” 1993 nr 1, s. 42-51.

2. Ważniejsze artykuły i studia o Trans-Atlantyku, zestawił Łukasz Garbal, w tomie: W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk, posłowie S. Chwin, Kraków 2000, s. 141-142.

3. Gombrowicz a „Wiadomości” (Filologia versus krytyka), w zbiorze: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej, t.: 1, red. J. Kryszak, R. Moczkodan, Toruń 2001, s. 137-145.

4. Edytorskie problemy z Pornografią. „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2001 z. 4, s. 29-41.

5. Gest w Pornografii Witolda Gombrowicza, w zbiorze: Mowa ciała i jej funkcje w kulturze. Materiały z konferencji naukowej, red. M. Jasińska, J. Kuć, Siedlce 2002, s. 59-67.

6. Intertekst pisany Gombrowiczem, „Roczniki Humanistyczne” 2003 tom LI, zeszyt 1, s. 223-231. [Rec. do: J. Margański, Gombrowicz wieczny debiutant, Kraków 2001].

7. Midas: Gombrowicz Michała Głowińskiego, „Kresy” 2003 nr 54-55, s. 182-187. [Rec. do: M. Głowiński, Gombrowicz i nadliteratura, Kraków 2002].

8. Olśniewająca Ferdydurke, „Przegląd Polski” [dodatek do „Nowego Dziennika”], 2003 [23 maja]. [Rec. nowego przekładu Ferdydurke na angielski, W. Gombrowicz, Ferdydurke, [.] D. Borchardt, [wstęp] S. Sontag, New Haven 2000.

9. Śmierć Gombrowicza w szkole?Zeszyty Szkolne” 2004 nr 4 (14), s. 47-49.

10. Elegia na odejście dwóch poetów, pióra atramentu lampy, „Kresy” 2007 nr 69-70, s. 182-184. [Rec. do: Z. Herbert, C. Miłosz, Korespondencja, red. B. Toruńczyk, Warszawa 2006].

11. „Europa”, [reedycja planowanego pierwszego numeru miesięcznika „Europa”], red. P. Kłoczowski, D. Szczerba, Ł. Garbal, Warszawa 2007.

12. Nota edytorska do miesięcznika „Europa” (wspólnie z Dorotą Szczerbą), „Teksty Drugie” 2008 nr 1/2.

13. Recenzja: Witold Gombrowicz, Pisma zebrane. Wyd. kryt. red. W. Bolecki, J. Jarzębski, Z. Łapiński. Tom 2: Ferdydurke. Oprac. W. Bolecki. (2007). „Pamiętnik Literacki” 2008 nr 4.

 

Prace redakcyjne - bibliografie:

1. Jadwiga Czachowska, Adam Szlendak, Czesław Miłosz w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu, red. Łukasz Garbal, Warszawa 2007.

2. Alicja Szałagan, Witold Gombrowicz w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu , red. Łukasz Garbal, Warszawa 2007.

3. Zdzisław Kudelski, Gustaw Herling-Grudziński w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu, red. Łukasz Garbal, Warszawa 2008.